HemOm CandorKvalitet och miljö

Kvalitet och miljö.

Att kontinuerligt arbeta med frågor och förbättringar som rör kvalitet och miljö ingår som en naturlig del av arbetet för oss på CANDOR. För att säkerställa ett framåtsträvande arbete har vi upprättat ett ledningssystem med rutiner och instruktioner för hur vi ska arbeta med dessa frågor. I och med verksamhetens art går frågorna oftast hand i hand och kan inte alltid åtskiljas, varför vi har valt att samla alla rutiner i ett integrerat ledningssystem.

Vårt ledningssystem uppdateras löpande efter behov/förändringar och granskas regelbundet dels genom internrevision och dels genom revision av certifieringsbolaget. I ledningssystemet finns även våra policys, och för att nå ständiga förbättringar arbetar vi fram mål och handlingsplaner för aktuella frågor.

Upptäck våra marknadsområden