Allmänna leveransbestämmelser               

Mekanisk utrustning

För leverans av mekanik utrustning gäller NL 10 och NLM 09.

 

Industrikemikalier och basmetaller

1     Tillämplighet

Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller i den mån annat inte avtalats skriftligen.

2     Avtals ingående

Köparen är skyldig att i två veckor avvakta säljarens godkännande. Avtalet kommer till stånd genom att säljaren inom denna tid avsänder orderbekräftelse.

3     Leverans och leveranstid

Leverans sker fritt säljarens lager.

Anges leveranstid såsom viss tidsrymd skall den räknas från dagen för avtalets ingående eller från dagen då säljaren erhåller meddelande att giltig export- eller importlicens utställts, om den dagen är senare och om licensen erfordras för avtalets fullgörande.

4     Försening

Finner part att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans eller delleverans eller för mottagande avgodset skall den andra parten underrättas därom utan dröjsmål. Medför försening som inte har sådan grund som avses i punkt 14, väsentlig olägenhet för den andra parten äger den av parterna som ej är ansvarig för förseningen häva avtalet såvitt avser det gods som berörs av förseningen. Säljaren har inte något ansvar för skada på grund av försening.

5     Kvantitet

I orderbekräftelsen angiven kvantitet må av säljaren över- eller underskridas med högst 10 %. Köparen är betalningsskyldig för levererad kvantitet.

6     Mervärdeskatt

Det i orderbekräftelsen angivna priset innefattar inte ersättning för mervärdeskatt som säljaren äger rätt att debitera därutöver.

7     Prisjustering

Säljaren äger vidtaga sådana förändringar av priset, som kan föranledas av förändrade växelkurser, skatter eller andra offentliga avgifter.

8     Betalning

Betalning skall erläggas senast 30 dagar efter fakturadatum. Om köparen inte erlägger betalning i rätt tid, är säljaren berättigad att från förfallodagen debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen 

9     Säkerhet för köpeskillingen

Finns skälig anledning antaga att köparen inte kommer att fullgöra sin betalningsskyldighet, äger säljaren rätt att kräva att godtagbar säkerhet ställs. Sker detta ej utan dröjsmål, äger säljaren skriftligen häva avtalet såvitt avser gods som inte levererats.

10  Produktinformation och produktansvar

Säljaren svarar inte för att godset är lämpligt för något visst ändamål såvida han inte skriftligen förklarar att så är fallet.

För personskada på grund av skadebringande egenskap hos godset svarar säljaren endast om det kan visas att skadan orsakats genom vårdslöshet av säljaren eller av någon som säljaren svarar för.

Säljaren har inte något ansvar för skada på fast eller lös egendom på grund av sådan egenskap hos godset. Säljaren ansvarar ej heller i något fall för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada.

I den omfattning som säljaren åläggs produktansvar gentemot tredje man är köparen skyldig att hålla säljaren skadeslös i samma utsträckning som säljarens ansvar är begränsat enligt denna punkt. 

11   Fel eller brist i godset

Är levererat gods beäftat med fel eller brister skall, om endera parten så önskar och det är praktiskt möjligt för säljaren, det bytas mot felfritt eller bristen fyllas. Avhjälps inte felet eller fylls inte bristen inom skälig tid äger köparen rätt till sådant avdrag på köpeskillingen som svarar mot felet eller bristen. Om felet är väsentligt eller bristen väsentlig äger köparen i stället häva avtalet.

Säljaren är inte ansvarig för skada på grund av fel eller brist och är inte skyldig att på grund härav utge någon ersättning till köparen för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada.

12  Reklamation

Köparen är skyldig att inom en vecka efter mottagandet av godset skriftligen underrätta säljaren om fel eller brist som han märkt eller bort märkt. I fråga om fel eller brist som uppkommit till följd av transport och som kan konstateras utan svårighet åligger det köparen att genast efter mottagandet skriftligen underrätta transportören och säljaren om felet eller bristen. Om köparen inte iakttar vad som angivits i denna punkt förlorar han den rätt som kan tillkomma honom på grund av felet eller bristen. 

13  Delleveranser

Köparen har inte rätt att vid försening av eller fel eller brist i delleverans häva avtalet i övrigt, även om rätt att häva delleveransen skulle tillkomma honom enligt annan punkt i dessa bestämmelser. Om leverans uppskjuts till följd av omständighet som anges i punkt 14, äger säljaren uppskjuta efterföljande leveranser i motsvarande mån. 

14  Befrielsegrunder

Skulle säljarens möjligheter att fullgöra leverans eller köparens möjligheter att mottaga godset hindras eller avsevärt försvåras till följd av arbetskonflikt eller omständighet utanför parts kontroll såsom eldsvåda, krig mobilisering, myndighets beslut, omfattande driftstörningar hos parten, utebliven leverans från underleverantör eller energi- eller råvarubrist är par- ten berättigad att uppskjuta leverans resp mottagandeunder så lång tid som erfordras för att undanröja verkningarna av sådan omständighet, om den inte hade bort beaktats vid avtalet ingående och parten inte heller rimligen kunnat undanröja dess menliga inverkan. Skulle denna tid överstiga två månader, äger vardera parten rätt att helt eller delvis häva avtalet såvitt avser de leveranser som skulle skett under tiden i fråga. Detta gäller även om sådan omständighet som avses ovan inträffar efter avtalad leveranstid.

Ingendera är skadeståndsskyldig vid hävning av avtalet på grund av omständighet som angivits i denna punkt. 

15 Tillämplig lag. Skiljeförfarande

På detta avtal skall svensk rätt tillämpas. Tvist i anledning av avtalet och till denna fogade bestämmelsersamt tvist rörande däri omnämnda eller därav härflytande rättsförhållanden med vad därmed äger samband skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag om skiljemän. Part må dock i stället vid domstol väcka talan som inte avser högre belopp än 50,000 kronor.

            

Candor Sweden AB, Box 946, Spårgatan 11, S-601 19 NORRKÖPING, Sweden _ Tel: +46 (0)11 217500 _ info(at)candorsweden.com